top of page
  • wonderful weddings Facebook profil bryllupsfotograf sjælland københavn
  • wonderful weddings instagram profil bryllupsfotograf sjælland københavn
  • wonderful weddings YouTube kanal bryllupsfotograf sjælland københavn

Handelsbetingelser

Wonderful Weddings - Opdateret 1. januar 2023

 

1. Anvendelse af betingelser

1.1 - Disse betingelser anvendes i alle forhold mellem Wonderful Weddings og kunden med mindre andet er skriftligt aftalt. Herunder omtales disse som "kunden" og "Wonderful Weddings".

 

2. Omfattede ydelser

2.1 - Ydelserne omfatter efter opgavens art fotografering, video og lydproduktion, video og lydredigering, grafisk design, billedbehandling samt rådgivning. Kunden får leveret et færdigt produkt.


3. Ved indgåelse af aftale

3.1 - Wonderful Weddings tilbud er gældende i 14 dage fra tilbudsdato, medmindre andet er angivet.

3.2 - En aftale er gældende, når kunden har accepteret tilbuddet, f.eks. ved bekræftelse pr. mail eller sms.  

 

4. Erstatningsansvar

4.1 - Wonderful Weddings er ikke ansvarlig for tab eller skader af nogen art.  

4.2 - Kunden er selv ansvarlig for at lave back-up af al leveret materiale, herunder men ikke begrænset til materiale som sendes til Wonderful Weddings samt det færdige produkt, som kunden modtager.

 

5. Materiale og ophavsret

5.1 - Kunden og Wonderful Weddings (parterne) bevarer ophavsret, ejendomsret og øvrige immaterielle rettigheder til alt materiale og data, som var i parternes besiddelse ved indgåelsen af denne aftale.

5.2 - Ophavsretten på materiale udarbejdet og skabt af Wonderful Weddings, tilfalder altid Wonderful Weddings, med mindre andet er aftalt. Kunden får brugsret til materialet i privat sammenhæng. Kunden må ikke videregive materialet uden samtykke fra Wonderful Weddings, med undtagelse af videregivelse til sociale medier.

 

6. Priser og betaling

6.1 - Ydelserne betales efter betingelser i fremsendt faktura, medmindre andet er aftalt.

Fakturaer forfalder til betaling 8 dage efter fakturadato. Ved for sen betaling tillægges der gebyrer og renter fra forfaldsdagen og til betaling sker. 
Ved manglende betaling på en delbetaling, hæftes renter og gebyr på hele restbeløbet. 

6.2 - De pågældende faste priser ved Wonderful Weddings kan til enhver tid ændres.

6.3 - Priser i tilbud til private kunder er inkl. moms.

6.4 - Arbejde udover det oprindeligt aftalte (ekstraarbejde) aftales altid konkret mellem parterne. Wonderful Weddings forbeholder sig ret til at opkræve yderligere betaling i forbindelse med ekstra ydelser, herunder f.eks. fjernsupport, ekstra efterbehandling af billeder og klipning af video.

6.5 - Ved enhver forsinkelse af betalingen forbeholder Wonderful Weddings sig retten til at beholde produktet, indtil hele Wonderful Weddings tilgodehavende er betalt. Wonderful Weddings er ikke forpligtet til at levere ydelser i perioden, hvor kunden er i betalingsmora.

6.6 - Såfremt betaling udebliver, og kunden ikke har reageret på Wonderful Weddings påkravsskrivelse, vil kunden blive taget til inddrivelse.

6.7 - Såfremt kravet tages til inddrivelse forfalder hele abonnementsperioden til betaling.

6.8 - Udlæg som Wonderful Weddings afholder på vegne af kunden, skal refunderes af kunden.

 

7. Underleverandører

7.1 - Wonderful Weddings er berettiget til at anvende underleverandører.

 

8. Overdragelse

8.1 - Ingen af parterne er berettiget til at overdrage rettigheder og forpligtelser i henhold til denne aftale uden den anden parts samtykke.

 

9. Lovvalg og værneting

9.1 - Aftalen er underlagt dansk ret. Enhver tvist som måtte opstå i forbindelse med denne aftale, skal så vidt muligt løses mellem parterne i mindelighed. Såfremt dette ikke er muligt skal enhver tvist afgøres ved

Københavns Byret som rette værneting.

 

10. Reklamationer

10.1 - Der ydes IKKE refundering på færdige produkter og ydelser leveret af Wonderful Weddings, da det er bestillingsarbejde.

 

11. Aftaleændring, afhjælpning og efterlevering

11.1 - Wonderful Weddings kan ansvarsfrit og uden at blive forpligtet til at erstatte kundens eventuelle tab opsige enhver aftale med 30 dages varsel, medmindre andet er aftalt skriftligt.

Hvis Wonderful Weddings er nødt til at aflyse op til 30 dage før arrangementets start f.eks. pga. sygdom, er Wonderful Weddings altid forpligtet til at hjælpe med finde en anden leverandør indenfor 5 dage, såfremt det er muligt, som kan overtage opgaven på de indgåede betingelser. Afslår kunden denne option, frafaldes erstatningskravet. 

11.2 - Wonderful Weddings har ret til tidsfristforlængelse for forhold, som skyldes force majeure, forsinkelse hos Wonderful Weddings leverandører eller øvrige tredjemænd, usædvanligt vejrlige forhold, arbejdskonflikter, offentlige forbud eller påbud, som Wonderful Weddings ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse.

11.3 - Aflyser kunden aftalen tidligere end 6 måneder forud for arrangementets dato, afregnes 25 % af den samlede aftalte pris. Aflyser kunden aftalen indenfor 6 måneder fra arrangementets dato, afregnes 50% af det samlede beløb. 

11.4 - Ved mangler ved leverancen eller den leverede ydelse, som Wonderful Weddings bærer ansvaret for, er Wonderful Weddings berettiget til at afhjælpe, efter- eller omlevere efter Wonderful Weddings eget valg. Ved mangler ved Wonderful Weddings afhjælpning, efter- eller omlevering, som Wonderful Weddings bærer ansvaret for, er Wonderful Weddings berettiget til endnu et afhjælpningsforsøg.

11.5 - Wonderful Weddings afhjælpning, efter- eller omlevering skal i alle tilfælde ske indenfor rimelig tid efter, at Kunden har reklameret. 14 dage er altid rimelig tid.

 

12. Force majeure

12.1 - Forsinkelse eller mangler, som skyldes forhold udenfor Wonderful Weddings kontrol, herunder men ikke begrænset til arbejdskonflikt, leveringssvigt fra tredjemand, manglende adgang til materialer og lignende er Wonderful Weddings ansvarsfrit berettiget til at udsætte levering eller ophæve aftalen efter eget valg, idet Wonderful Weddings dog skal oplyse Kunden herom inden for rimelig tid.

12.2 - Uanset udsættelse af levering eller ophævelse af aftalen som følge af force majeure er Wonderful Weddings berettiget til at kræve betaling for allerede afleveret arbejde.

bottom of page